Το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΛΟΤ δημιουργήθηκε με στόχο να καλύψει τις υποχρεώσεις της Ελλάδας που πηγάζουν από την Κοινοτική Οδηγία 83/189/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις της 88/182/ΕΟΚ, 94/10/ΕK ,98/34/EK και 98/48/ΕΚ, καθώς και από την Διεθνή Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (παλαιά GATT, νυν WTO/TBT). Οι ευθύνες του καθορίσθηκαν μέσα από σειρά Π.Δ. (Π.Δ. 206/87, Π.Δ. 523/88, Π.Δ. 48/88, Π.Δ.229/88) με τα οποία και ανατέθηκε η δημιουργία και λειτουργία του στον ΕΛΟΤ

This resource should appear in a popup window.
If it didn't, click here: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης